Kişisel Verileri Koruma Kanunu Bilgilendirme Metni

 

 
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun’un bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir
 
Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme
 
6698 sayılı Kanun uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu metinde açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, iletilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir. Dolls&Boys (“D&B”), kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.
 
Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
 
Kanun uyarınca, D&B ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kanun kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
 
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
 
Tarafımızla paylaştığınız kişisel veriler; Kanun’un 5(2) maddesinde öngörüldüğü üzere;
 
• Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması halinde,
• Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik veyakâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
• Muhasebesel mevzuata uygun hareket edebilmek için;
• Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili temel ve ikincil mevzuatlarda açıkça öngörülmesi durumunda,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere, icra müdürlüklerine ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Buna ek olarak, bu şartların karşılanamadığı durumlar için D&Btarafından kişisel verilerinizin işlenebilmesi için üyelerin açık rızalarının alınması gerekmektedir. Bu kapsamda açık rıza kapsamında;
• Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan yardım, iş birliği ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
• Müşterilerimize yönelik kampanyalar oluşturulması,
• Hedef kitle belirlemesi,
• Ticari Elektronik İletiler gönderilebilmesi
• D&B ile ilgili olarak organizasyonların düzenlenmesi veya benzer organizasyonların tanıtımının yapılması,
• Müşteri hareketlerini takip ederek D&Bfaaliyetlerinin prodüktivitesini arttırıcı işlemler yapılması, Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.
 
Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler Hakkında Bilgilendirme
 
Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, D&Btarafından Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan yardım, iş birliği ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;Müşterilerimize yönelik kampanyalar oluşturulması,Hedef kitle belirlemesi,Ticari Elektronik İletiler gönderilebilmesiD&B ile ilgili olarak organizasyonların düzenlenmesi veya benzer organizasyonların tanıtımının yapılması,Müşteri hareketlerini takip ederek D&B faaliyetlerinin prodüktivitesini arttırıcı işlemler yapılmasıamaçlarıyla, amaçlarımıza ulaşmak için hizmetler ve/veya mallar satın aldığımız; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, tedarik, yazılım, kargo, ulaşım, organizasyon alanlarındaki üçüncü kişilerle ve iş birliği yaptığımız yine sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü avukat, danışman, muhasebeci hizmet verenlerle paylaşılabilecektir.
 
Kişisel VerilerinToplanma Şekli
 
Kişisel verileriniz;
 
• Üye kayıtformu vasıtasıyla boş alanları doldurmanız ile, Web Sitesindeki formlar aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, teslim adresi, fatura bilgileri, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, fiziki olarak mağazamızda doldurduğunuz formlar ile ve tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
 
• D&B ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (CV), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan; toplanabilmektedir.
 
Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması
 
Kişisel verileriniz, D&B nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde Kanun’un 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. D&B, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, Kanun’un 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
 
Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması
 
Kanun’un 4. maddesi uyarınca D&B’ninkişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda D&B’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.
 
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 
Kişisel Veri Sahibi, D&B’ye (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
 
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle D&B’ye iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebiniziBeştepe Mah. Dumlupınar Bulvarı Armada AVM B Blok 6/172 Çankaya/Ankara adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde D&B tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, D&B için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca yazılı cevaplarda 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL ve yazılı olmayan cevaplarda kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınacaktır.
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için KVKK Metni'ni okuyabilirsiniz.